باز طراحی لوگوی شبکه 3

باز طراحی لوگوی شبکه 3

طراحی و عنوان شبکه سه سیما با ورود این شبکه به ۲۳ سالگی تغییر کرد.

لوگوی شبکه سه سیما که ۳ خط مورب از کوچک به بزرگ و نارنجی رنگ بود،

پس از ۲۲سال بازطراحی شده و از این پس به این شکل استفاده خواهد شد.

بنا بر این گزارش، رنگ لوگوی جدید سفید رنگ بوده و از ۳ خط مورب هم اندازه تشکیل شده است.

جای این لوگو عوض نشده و همچنان در گوشه سمت چپ قرار دارد.

در کنار این تغییر اندازه و فونت زیرنویسهای شبکه سه نیز تغییر کرده اند.