تعریف نشانه و پیکتوگرام

تعریف نشانه و پیکتوگرام

 

تعریف نشانه

عنصری بصری است که به هدف معرفی یک موضوع (کالا، تکاپو و…) طراحی لوگو و ارائه می شود. به عبارت دیگر، نشانه، هویت بصری یک سوژه می باشد. نشان جایگزین کلمه هایی همچون آرم (با کاربرد بیشتر) و مارک است. اثر می تواند در قالب هر عنصر بصری جلوه گر شود اما بطور مشخص در دو حالت کلی ارائه می شود:
الف) اثر های تصویری
ب) پرتو های نوشتاری

نشانه های تصویری: نشان هایی هستند که عنصر بصری به کار رفته درآنها، تصویر میباشد. این تصویر می تواند یک گل، یک حیوان، یک مظهر ملی، سنتی و … یا حتی یک تصویر نامشخص باشد و چگونگی این تصویر را مواردی مشابه سوژه و عوامل جانبی تعیین می کنند.

اثر های نوشتاری :

نشانه هایی هستند که عنصر بصری آنها حروف، نوشتار و اعداد هستند که به اتفاق با یکدیگر و یا بصورت منفرد ارائه می شوند.نشانه های نوشتاری خود به دوگونه ی کلی دسته می شوند:

لوگوتایپ :

پرتو هایی هستند که مقاله آنها بر بنیاد اسم کامل سوژه است و با طراحی ویژه و غالباً متفتاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند.
منوتایپ (منوگرام):نشانه هایی هستند که مقاله آن ها حرف ابتدای اسم موضوع است و با طراحی اخص ( متفاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند. لازم به توضیح است برخی از صاحب نظران معتقدند چنانچه نام جستار دارای بیش از یک واژه باشد، طراحی بر اساس حروف آغازین اصطلاحات جستار نیز، منوگرام خواهد بود.

پیکتوگرام چیست؟

اثر هایی هستند عموماً تصویری و کمتر نوشتاری که وظیفه آ نها ارشاد مخاطب است و این ارشاد از طریق آگاهی دادن در مورد اماکن خاص، کار و جنبش های ویلژه و یا لزوم انجام دادن یا پرهیز از انجام عملی است. پیکتوگرام باید حائز بار معنایی مشخص باشد و مخاطب با دیدن آن بلافاصله این معنی را دریافت کند. پیکتوگرام غالباً بصورت تصویری و فاقد نوشتار گسترده ارائه می شود. همچنین در طراحی آن جنبه های فرامحلی و فراملی بودن زیاد اهمیت دارند. به عبارتی، طرح باید به گونه ای باشد که در جوامع گوناگون امکان ارائه داشته باشد و در همگی این موارد بار معنایی یکسانی را منتقل کند. برای مثال، پیکتوگرامی که برای مواد قابل اشتعال یا آگاهانیدن خطر آتش سوزی طراحی می شود، باید برای همگی مخاطبان (از عقیده سن، سواد، شغل، جغرافیا و …) به یک اندازه قابل درک باشد. بستر ارائه ی پیکتوگرام زیاد گوناگون است. از جاده ها و خیابان ها گرفته (علائم راهنمایی و رانندگی) الی بسته بندی اجناس (علائم قابلیت بازیافت بسته و یا بایستگی انداختن زباله ی آن در زباله دادن) و یا پوشاک و پوشاک (نحوه شستشو و اتو زدن) و …، در همگی موارد بهره برداری از آن امکان و بایستگی دارد.
پیکتوگرام ها معمولاً بصورت تک رنگ هستند، اگرچه به کاربرد و عملکرد رنگ در آنها نیز باید پروا داشت. سادگی در پیکتوگرام بیش از پرتو های تجاری و فرهنگی ضرذورت دارد اما از عقیده اصول اجرا، پیکتوگرام ها نیز تابع اصول اجرایی انواع دیگر نشانه ها هستند. هنگام طراحی مجموعه ای از پیکتوگرام برای یک فعالیت، باید عوامل بصری، گونه خط، گردآور رنگ های باره استفاده، کادر و …، همگی حائز یک روحیه باشند و حتی ترجیحاً میزان و نسبت به کارگیری این عوامل در کنار یکدیگر و در همگی پیکتوگرام های آن گردآور یکسان باشد.
چنانچه در گردآور پیکتوگرام های یک بیمارستان کادر اصلی مربع است، این کادر نباید در بعضی اقلام به دایره تبدیل شود. اگر عنصر یا عناصر بصری به زاویه ای از کادر اتصال دارند این باره باید تا کران امکان در نمونه های دیگر نیز رعایت شود.
همچنین شیوه ترکیب بندی تیرگی و نور بایستی در تمامی نمونه ها هماهنگ باشد. به این معنا که اگر بعد زمینه حائز تیرگی و عنصر بصری داخل آن بصورت نگاتیو ارائه می شود، ارائه مواردی که پس مقوله فاقد رنگ و عنصر بصری تو آن پزیتیو است به روحیه واحد در مجموعه لطمه وارد خواهد کرد.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟

با نشانه ها آشنا شوید!

با نشانه ها آشنا بشوید !

 

نشانه ذکر مفهوم یا شکل چیزی است که در قالب شکلی دیگر در ذهن متجلی می شود و آن را باید روی کاغذ ثبت کرد و بیانگر چیزیست که عینیت پیدا کرده است.طراحی پرتو ، اصطلاحی برای منسجم سازی نیازهای اثر های گذرگاه یابی ،آموزشی و اطلاع رسانی به پیشه می رود. ضمنا اثر ها در تمام علوم باره مطالعه قرار می گیرند . بخصوص امروزه در حوزه نقد هنری و ادبی هنرهای تجسمی و رسانه باره توجه قرار گرفته و نقش عمده ای را ایفا می کنند.از جمله استعمال نشان به چهره وسیع در گرافیک نمایان است.

گونه ها پرتو ها چیستند؟

1-نشانه هندسی (دایره ،مثلث ،مربع و ترکیبی)

2- پرتو بازنمایی شده (برگرفته از طبیعت)

3- اثر های نوشتاری بر اساس زبان (حروف و خط)

1- پرتو هندسی

اثر هندسی مربع

از اشکال اصلی با چهار ضلع و گوشه یکسان (قائم)است.

خصوصیت اثر هندسی مربع: ایستا ،دارای توازن ،چهار زاویه که به واسطه متقابل بودن مایه ایستایی و خنثی شدن جهت ها می شود.(مربع با ساختارهای معابد مخصوصا معابد یونانی ،آتشکده های ساسانی و مساجد اسلامی کاملا منطبق است.)

از سایر خاصیت های چهارگوش نابی ،سادگی ،یکپارچگی ،تعادل و ایستایی چهارگوش در جداسازی ،ترکیب ،اضافه و حذف از بین می رود . خصوصیت چهارگوش به سمت خرده و خطوطی که با آن ترکیب و یا حذف شده است متمایل می شود و تحت کارایی عمودها افق ها و مورب ها و منحنی ها پیمان می گیرد.

نشانه های هندسی دایره

ویژگی های نشان های هندسی دایره :متحرک ،دارای حرکت دورانی و بدون نقطه ابتدا و آخر به سمت درون و مرکز متمایل است . یکپارچگی دایره در جداسازی ،ترکیب ،اضافه و حذف از بین می رود و تبدیل به شکلی بغرنج، پیچیده حائز جهت و جانبدارانه میشود.

خصوصیت دایره به سمت اکشال و خطوطی که با آن ترکیب یا حذف شده است متمایل می شود و تحت تاثیر عمودها ،افق ها ،مورب ها و منحنی ها قرار می گیرد.

برای طراحی نشان و برقراری هویت و ایجاد مفهوم و پیمان نامه است و اشکال هندسی از دسته دایره با خطوط و خرده دیگر ترکیب و به چهره مفهومی در اثر ها به پیشه می رود.

نشانه هندسی مثلث

مثلث از خرده هندسی اصلی با 3 ضلع و زاویه یکسان(متساوی الاضلاع) است و خصوصیات اثر هندسی سه گوش :ایستا،پایدار در حالت توازون بر روی قاعده،دارای 3 گوشه که موجب ایجاد جهت به سمت خارج شده است.

مثلث مقاوم است و وزن را تحمل می کند راس مثلث انرژی را می گیرد و به داخل می آورد.(در قدیم زیگورات ها را اطاق های هرمی می ساختند و معتقد بودند که انرژی را به داخل معبد می آورد و حالت تفکر را به وجود می آورد.

مثلثی که روی قاعده قرار گرتفه باشد از مربع پایدارتر است اما مثلثی که روی راس پیمان گرفته باشد ناپایدارترین فرم است.

2- نشانه های بازنمایی شده(برگرفته از طبیعت)

اینگونه نشانه ها به نوعی بازنمایی و برگرفته از خرده موجود در طبیعت هستند که به طور سر راست و غیر مستقیم اشیاء،گیاهان ،موجودات و انسان هستند یا سرنوشت هایی از طبیعت را بازنمایی و ارائه می کنند.

این پرتو ها در مواردی در قالب و کادرهای هندسی به طور تلفیقی ارائه و ترسیم شده اند در این حالت تاثیر کادر قاب هندسی را به طور آمیزه ای و همزمان ارائه داده و مفاهیم و تاثیر آن ها را به به اتفاق دارند.

3- نشانه های نوشتاری برپایه زبان (حروف و خط)

این پرتو ها بر پایه نوشتار شکل گرفته اند و پایه آن ها خطوط خطاطی سنتی و یا برگرفته از چاپ و حروف چاپی است.اینگونه نشانه ها محدویت جغرافیایی ،بومی،منطقه ای دارند و نسبت به دودسته پیشین محدودتر هستند.این اثر ها به سه دسته عمده بخش می شوند:

1-تک حرفی(منوتایپ)

2-چندحرفی(لوگوتایپ)

3-کلمه ای (تایپوگرافی)

نقش نشانه ها چیست؟

نقش نشانه ها چیست ؟

نشانه‌شناسی ومفهوم پرتو در زبان‌شناسی

چکیده: کلمه [سمیوتیک] از ریشه یونانی سهمه یون آمده است که به معنای علامت و نشانه است. این واژه در قدیم به دو چهره «سیما» و «سیمیا» وارد زبان عربی و فارسی شده بود، اما آن واژه‌ها حائز معانی خاص خود هستند. سمیوتیک را می‌توانیم در فارسی علامت‌شناسی، نشانه‌شناسی یا نشان‌شناسی ترجمه کنیم از دهه ۱۹۵۰ به این سو نشانه‌شناسى همچون شیوه پژوهش به‌ویژه در دو قلمرو «شناخت دلالت‌ها» و «ادراک ساز و شغل ارتباط‌ها» به کار رفته است. یونانیان قدیم را می‌توان اولین رهروان نشانه‌شناسى دانست.

فردینان دوسوسور، زبان‌شناس سوئیسى و چارلز ساندرس پیرس، فیلسوف آمریکایى، که تقریباً هم عصر بودند، بنیانگذاران علم نشانه‌شناسى محسوب می‌شوند. هر چند که پس از آنان، مباحث نشانه‌ شناسى دگرگونی ها گسترده‌ای پیدا کرد ولی مبانى فکرى آنان و الگویى که از مفهوم «نشانه» ارائه دیتا بودند، همچنان ارزش و اعتبار خود را حفظ کرد و مبنایى براى دگرگونی ها بعدى قرار گرفت .

از دیدن سوسور نشان از دو قسمت ساختن شده است:

دال / تصویرصوتی

مدلول / مفهومی‌که دال به آن دلالت می‌کند

از دیدگاه پیرس اثر از سه تقدیر تشکیل شده است:

  •  شمایل
  •  نمایه
  •  نماد

نقش لوگو و نقش نماد . نشانه شناسی

نشانه ها و تأثیر آن ها در طراحی لوگو

نشانه ها و کاربرد آن ها در طراحی لوگو

 

یکی از ابزارهای فعال و موثر که طراحان از آن در طراحی لوگو بهره‌گیری می کنند اثر ها و علائم هستند. وقتی لوگوی یک کمپانی در دست طراحی است، گرد از نکات اصلی و مهم تعریف ویژگی ها آن کمپانی می باشد؛ یعنی پرتو دادن و بیان صریح موجودیت و اصل شرکت و شیوه ارائه خدمات به نحو احسن. یک لوگوی آمرانه ی تاثیرگذار به نکوداشتن عمل شناساندکن کمپانی را به کاربر اتمام می دهد. ما به عنوان یک طراح باید جنبه هایی را که این توان را به لوگو می دهند را شناسایی و مد نظر داشته باشیم تا تعیریف هدف شرکت و مشتری به نکویی سپریدن شود.در دنیای طراحی، یک نشان معمولا ترکیبی از عناصر گرافیکی است که چیزی را با ذکر و زبان دیگری به ما نشان می دهد، به عبارت دیگر تصویری است که داستانی را می گوید . ما به عنوان یک طراح باید وضعیت بهره‌گیری درست از این علایم و نشان ها و امتناع از هر نوع جعل و ارائه نادرست آنها را بدانیم .

تاثیر اثر ها در لوگو

در جهانی که ملت و شرکت ها بیشتر به چیزی که ارائه می کنند شناخته می شوند، نشانه ها روز به روز مهم تر می شود. احتمالاً برخی معتقد باشند که لوگو در اصل یک اثر یا علامت است، ولی تعریف لوگو و پرتو به این سادگی نیست. یک لوگو برای شناساندن و هویت بخشی به یک شرکت تبدیل به پرتو می شود، و در همین موعد از نشان ها حاضر پیشین برای انجام کار خویش بهره‌گیری می کند.

نشانه ها چگونه علامت گذاری را تحت کارایی قرار می دهند

نشان گذاری و علامت دار کردن در زندگی اجتماعی امروزی، در بازرگانی و تجارب حیات بسیار مهم است. این شغل به کسان اجازه می دهد به شناسایی، تقسیم بندی، سازماندهی و مجسم کردن و حس کردن دانشمند اطراف بپردازند. از نگرش روانشناختی، ساختن نشانه ها با درک وضعیت ارتباطات انسان و ذکر احساسات از طریق نشانه ها مرتسط است. نشان ها و علائمی که برای ذکر و اثر دادن یک برند بکار می روند باید نیرومند و جذاب باشند. اجتماعات انسانی که به واسطه اثر ها تشکیل شده اند در گونه و شیوه سازماندهی برندهایشان بسیار قاطع و مشکل مانع هستند.

نکاتی در ارتباط با کاربرد نشانه ها در لوگو و برند

1 . تحقیقات و جستجوی خویش را انجام داده و مطمئن شوید که علائمی که در لوگوی شما ترکیب شده اند فقط دارای نمای قشنگ نباشند، بلکه شناسایی و شناساندن موضوع باره نظر را کم و سودمند و به روشنی سپریدن دهند.
2 . چشم اندازه بین المللی علائم و پرتو ها را نگرش چند مشتری، مخاطبان آنها و بافت اجتماعی که آنها در آن حیات می کنند باره بررسی پیمان دهید. چیزی که یک نشان در یک دانش نمایانگر آن است در یک نزاکت سایر به همان معنی و مفهوم نخواهد بود. این مسئله برای شرکت هایی که هدفشان شناسایی و شناساندن خویش و برندشان در سطح بین المللی هستند زیاد مهم می باشد.
3 . از چند علامت و اثر بهره‌گیری نکنید. ترکیب چند علامت خوب است اما باید مراقب باشید از نشانه ها بیش از اندازه بهره‌گیری نکنید، یا از بکاربردن علائمی که در تضاد با هم هستند بپرهیزید. منظور شما این است که لوگو پیام واحدی را ذکر کند.
4 . روشنگری و روشن سازی ارتباطات هر لوگو باید چیزی را مخابره کند. این چیز بدست مشتری تعیین و توسط طراح اجرا و نمایش داده می شود. زمانی که از علائم به حقیقت و هوشمندانه استفده می شود، به وسایل ارتباطی قدرتمندی تبدلی می شوند. یک عنصر سمبولیک زیبا در طراحی یک لوگو می تواند هر چیزی را بیان کند، اما طراح باید دقت کند لغایت آن را به احسان بیان نماید. علاوه بر رهنمود های ذکر شده، محدودیت هایی نیز در این گویه وجود دارد که باید باره توجه قرار گیرد. ممکن است مشتری حساسیت و وسواس زیادی در نحوه نشانه دادن پیام داشته باشد، ولی به عنوان یک طراح، این وظیفه و کار شماست که به محدودیت های کاربرد علائم در طراحی اشاره کرده و بهترین پیشه را ارائه کنید.
5 . علائمی که دارای نشانه متقابل هستند هر چیزی که به چهره بصری کمپانی را نشانه می دهد، معرف آن کمپانی است. این یک ایده کلی است که در پس برند و لوگوی آن پیمان دارد. امید است که مردم کمپانی را بشناسند و این برند را در حیات خویش فراموش نکنند. طراح باید بداند که نشان ها فی نفسه هیچ معنایی ندارند و زمانی که در یک حالت برقرار و مقاوم قرار می گیرند دارای مفهوم و اثربخشی می شوند.

نشانه ( لوگو ) چیست ؟

نشانه ( لوگو ) چیست ؟

 

تصویر نام است. نامی تصویری است که ساده،مختصر. مؤثر و موجز، سوژه را تجسم می کند. اثر کاربرد و عملکرد معینی دارد که حدود آن در جامعه ما مشخص نیست.

انواع نشانه

بطور کلی می توان اثر ها و علائم تصویری را به چند تقسیم تقسیم کرد:

پیکتوگراما یا تصاویر ساده

این نوع از نوشته ها، عمدتاً از عناصر پیرامون ما می باشند، مثلاً تصاویری از اشیاء مختلف، گیاهان، حیوانات و انسان. این گونه نشان ها با برداشتی از نمادهای طبیعی تهیه شده است که به شکلی زیبا و در عین حال گویا، ساده شده اند. مثلاً فرم یک میوه که با چند خط ساده نمایش دیتا شده است.

پیکتوگرامها معمولاً برای بیان تصویری ساده و روان باره بهره‌گیری پیمان می گیرند. این مفاهیم می تواند آگاهی دهنده، راهنمایی کننده و یا اشکال دیگری باشد. به عبارت دیگر با به کارگیری این نمادهای تصویری می توانیم به ایجاد یک ارتباط تصویری دست یابیم.

عموماَ این نوع از نشان ها به منظور تسهیل در امر بستگی در یک محیط بکار می رود. مثل علایم و پرتو های موجود در فرودگاهها، ترمینالها، مسیر آهن، فروشگاه، بیمارستان، پارک، باغ وحش، مهد کودک و یا تصاویر برخی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی چون: محل عبور بچه ها، ورود کامیون ممنوع، محل ریزش کوه، جاده لغزنده است و …

در این گونه طراحی ممکن است نوع تصاویر استفاده شده با حذف چند دسته از عناصر اضافی یک فرم طبیعی پیدا نماید و یا در مرحله دیگر ممکن است علاوه بر حذف این بخشها، در مجموعه تصویر نیز تغییر شکل صورت گیرد. بدین صورت که می نا پس از ساده کردن تصویر، آن را به شکل فرمهای هندسی تبدیل نمایش داد مشابه طراحی یک شکل در فرم دایره، مربع و …

اما تمامی این اصلاحات وابسته به این است که در نهایت، شکل و نشانه بدست آمده از گویایی بسیار سهل و آسانی برخوردار گردد. بطوریکه به محض دیدن نشانه، به راحتی به مفهوم آن دست یابد.

این نشان ها الزاماً یک تصویر نیستند، بلکه ممکن است با ساده کردن چند فرم و نهایتاً ترکیب و انسجام آنان، به یک شکل مرکب دست یافت. مثلاً برای بیان مفهوم «محل اشیاء گمشده» می نا بااستفاده از چند شئی و یک علامت سئوال این کار را اتمام داد.

از دیگر خصوصیات پیکتوگرامها این است که به دلیل تعداد آنان در یک محیط، بایستی طراحی به گونه ای اتمام گیرد که در عین بیان مفاهیم مورد نیاز یک محیط، در کل دارای یک پیوستگی و همگونی شکلی با یکدیگر باشند، همانند طراحی یک گردآور از حروف که با هستی تنوع و تغییر شکل در هر یک از حروف، رویهمرفته تمامی آنها دارای یک شخصیت هماهنگ است. این امر نیز می تواند با در عقیده دریافت برخی از عوامل طراحی بوجود آید. مثلاً کافیست تمامی آنها به یک صورت ساده شوند ویا شکل ارائه تصویر با استفاده از خطوط باشد. این خطوط ممکن است به شکل شکسته و یا منحنی بکار روند و یا بالعکس می تاب با سطوح تصاویر را اثر داد.

بنابراین با حفظ برخی از موارد در طراحی تمام اجزاء می توانیم این پیوستگی را حفظ نماییم.

پیکتوگرامها بدلیل نیاز به سادگی و گویایی خاص خود از پیچیدگی کمتری نسبت به آرم برخوردار هستند. در این تقسیم نبایستی تصویر را با گنگی و یا پیچیدگی بیش از بی گمان طراحی کرد. چرا ک عملاً کارآیی خویش را از دست خواهد داد.

نشانه های تصویری:

در این گونه از نشان ها، همانطور که از عنوان آن مشخص می گردد، عامل و نمادهای بکار رفته دارای قابلیت تصویری می باشند.

اصولاً بیشترین مفاهیم موجود دارای نمادی تصویری هستند. لذا می نا از بدو طراحی آرم، این امر را لحاظ رو کرد که آیا بهتر است این اثر با عنصر تصویری طراحی گردد یا خیر؟

در این صورت باید اهم عناوین سوژه بعد از برگزیدن نمادهای تصویری معادل، با یکدیگر ترکیب شده و رویهمرفته به یک فرم واحد و زیبا برسند.

در طراحی این نوع پرتو ها، ممکن است فرم تصویری دارای یک، دو یا چند تصویری باشد. که در این حالت توصیه می گردد از کمترین و گویاترین نمادها کاربرد شود چرا که در طراحی اثر ها سادگی همیشه یک اصل می باشد. این نمادها ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم گویای مفهوم باره عقیده باشد. به طور نمونه در طراحی یک نشانه با جستار فروشگاه پرندگان از تصاویر پرنده کاربرد گردد که در این چهره به طور مستقیم باموضوع مرتبط می باشد.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟