اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی آرم

برای طراحی آرم موسسه مورد نظرتان باید به این مسئه مهم توجه داشته باشید که میخواهید از چه نوع قالبی استفاده کیند. زیرا خود قالبی که استفاده می کنید باید نوعی تصویر قوی و تخیلی را انعکاس دهد.

توجه داشته باشید که : اگر نماد یا تصویر مبهم و گنگ باشد و موجب سوء برداشت شود، طرح نا موفق خواهد شد.

قبل از طراحی هر کار ابتدا کارهای زیادی را از نظر بگذرانید تا ایده های فراوانی را جمع آوری کرده باشید. و همچنین با این کار از  تجارب دیگران استفاده میکنید  وسعی میکنید طرحی بهتری آماده نمایید. در هر طرح روی هماهنگی و انسجام بصری طرح مکث کرده و آنرا به دقت تحلیل بفرمایید.در ضمن هرگز با دیدن کاری تقلید محض نکنید.