محبوبیت سنجی لوگو و برند

محبوبیت سنجی لوگو و برند

محبوبیت برند :
محبوبیت برند عبارت است از میزان علاقه ای که مصرف کننده در قیاس با دیگر رقبا نسبت به برند ابرازمی دارد. ارتباط مستقیمی میان محبوبیت برند و سود دهی سازمان وجود دارد. این محبوبیت تنها یک قضاوت شخصی نیست، بلکه ارزیابی کلی محبوبیت برند درسطح جامعه است.بسیاری از تلاش مدیران صرف می شود تا به گونه ای داراییهایی منحصر به فرد پیوندهای سازمانی را به برند شرکت متصل نمایند. این گونه است که برنامه هایی در جهت بسط و توسعه دامنه فعالیتهای برند طراحی می شوند و ذهن مخاطبین مملو از نشانه های متصل به برند می شوند.

لوگو :

یک ابزار مهم برای هویت و برند کمپانی است. این یکی از مهمترین آیتم هایی است که یک کمپانی خاص در بازار با آن شناخته می شود. در پشت هر لوگو و اینکه چگونه به موفقیت دست پیدا کرده است یک داستان جالب وجود دارد.

لوگوها تاریخچه با ارزش یک کمپانی نیز هستند. با مطالعه تاریخچه این لوگو ها می توان فهمید چگونه ک کمپانی به قله موفقیت رسیده است. هر لوگو داستانی برای گفتن دارد.