با لوگو و نشانه تجاری آشنا شوید!

نشانه یا لوگوی تجاری با انواع نشانه های دیگر تمایز کوچکی دارد و آن این است که برای مجزا ساختن محصول یا خدمات شما از سایر خدمات و محصولات تجاری دیگر طراحی می شود. وجود آرم یا نشانه تجاری، نشان دهنده فعالیت آن موسسه در جایی است که آن نشانه ثبت می گردد.

نشانه های تجاری:

  • دارای قوانین و اعتبار حقوقی هستند.
  • از سایر علائم و نشانه ها که تنها برای بیان مفهومی خاص، بکار برده می شوند، متفاوت هستند.

چون که نشانه ها در برخی موارد ساده و کوچک طراحی می شوند، ممکن است شبیه آرم کمپانی دیگری شوند. اما کافیست با یک تغییر کوچک در آن، این شباهت را حذف کنید. نشانه های تجاری به دلیل اینکه کوچک و ساده طراحی می شوند، هر تغییر کوچک در آن ها، در فضای نشانه اثر میگذارد و آنرا منحصر به همان فضا میسازد.