انواع لوگو

دسته بندی لوگو با ترکیب کردن عناصر زبانی و شکل و شمایل صورت میگیرد که بر این اساس سه دسته طراحی لوگو را میتوان طرح ریزی کرد

  • لوگو نوشتاری یا لوگو تایپ (logotype)  میگویند.
  • لوگو تصویری: برخی دیگر از لوگوها، با ترکیب عناصر تصویری و با شکل و شمایل طراحی میشوند که به آنها لوگو تصویری یا نماد تصویری ( logo iconique یا icotype ) گفته میشود.
  • لوگو ترکیبی(تصویری+نوشتاری): و اما دسته سوم لوگوهایی هستند که با ترکیب عناصر نوشتاری و سمبلیک پیاده سازی میشوند که logo mixte نامیده میشوند.

 

مشاهده انواع و قیمت و تعرفه لوگو