با لوگو و نشانه تجاری آشنا شوید!

با لوگو  آشنا شوید

 

نشانه یا لوگوی بازرگانی با انواع نشان های دیگر تمایز کوچکی دارد و آن این است که برای مجزا ساختن فرآورده یا خدمات شما از دیگر خدمات و محصولات تجاری سایر طراحی می شود. وجود آرم یا نشان تجاری، پرتو دهنده فعالیت آن بنیاد-نهاد-سازمان در جایی است که آن نشانه ثبت می گردد .

نشانه های تجاری:

دارای قوانین و اعتبار حقوقی هستند.
از سایر علائم و اثر ها که فقط برای بیان مفهومی خاص، بکار دستگیر می شوند، متفاوت هستند.

چون که نشان ها در بعضی موارد ساده و حقیر طراحی می شوند، شدنی است مانند آرم شرکت دیگری شوند. اما کافیست با یک تغییر حقیر در آن، این همانندگی را حذف کنید. نشان های تجاری به انگیزه اینکه حقیر و ساده طراحی می شوند، هر تغییر کوچک در آن ها، در فضای اثر اثر میگذارد و آنرا منحصر به همان فضا میسازد.