تحریم فراخوان طراحی لوگو ی شرکت ماتریس

تحریم فراخوان طراحی لوگو ی شرکت ماتریس

 

در شهریور ۱۳۹۱، فراخوانی که از طرف کمپانی ماتریس به انجمن رسیده، بود بر روی سایت انجمن قرار گرفت. قوانین ذکر شده در این فراخوان به عقیده موجه و در چهارچوب سیاست‌های مجلس بودند. بدبختانه شوربختانه با اینکه قرار بود نتایج این فراخوان در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱ اعلام گردد، نتایج در تاریخ ۱۳ دی ماه به اطلاع مجلس رسید. در نتایج اعلام شده، بجای اعلام یک نفر برنده، اسامی شانزده نفر اعلام شده و مجدد از آنها خواسته شده که هر کدام ۵ پرتو سایر برای پیوستگی ی کمپانی در این پیکار ارایه کنند. این روش غیر چیره دست قلمداد شده و پیوستگی ی مشارکت با این موسسه به هیچ وجه رهنمود نمی گردد.