لوگو با موضوع و فعالیت متضاد

چگونه یک لوگو متضاد طراحی کنیم؟

منظور از طراحی لوگو با جستار متضاد چیست ؟ طراحی لوگو برای اشخاص ، کمپانی ، یا سازمانی که مقوله فعالیت آن با دو موضوع متفاوت از هم هستند مثلا ، صادرات واردات ، روز و شب ، چپ و راست ، سرما و حرارت و … است برای طراحی لوگو و آرم اینگونه کار و جنبش ها بهترین طراحی به چه چهره خواهد بود.

در طراحی لوگوی معنا گرا برای این نوع موضوع ها از طراحی هایی بهره‌گیری خواهد شد که این سوژه را به احسان نمایان سازد و مثلا می تاب از فلش های متضاد که خلاف جهت هم حرکت میکنند از شکل های توپی و توخالی از ترکیب رنگ های تیره و صریح کاربرد کرد بیننده با تماشا این لوگو ها و کمی تامل روی آن می تواند این تضاد موضوعی را متوجه شود.

یک لوگو متضاد طراحی کنیم