طراحی لوگو گروه شاهد دانشگاه فنی

روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای در اطلاعیه ای عنوان کرد

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فنی نظر دارد ،طراحی آرم و لوگوی این گروه را  به پیکار بگذارد  خواهشمند است مقرر فرمایید تا علاقه مندان شرکت کننده در مسابقه موصوف طرح های خود را حداکثر تا مورخ 92/10/1 به آدرس پست الکترونیکیما ارسال نمایند.