طراحی آرم گروه جهادی نادیان

گروه جهادی نادیان در عقیده دارد برای طراحی آرم خود از ذوق هنری شما بهره گیرد.

گفتنی است در طراحی به متن پای بست، نامه گروه نادیا، مخصوصا اهداف گروه که در وبگاه نادیان قرار داده شده و وانگهی روحیه و شوق و شادی جهادی پروا شود.

به طرح منتخب به رسم سپاسداری کمک خرج سفر به مشهد ورجاوند اعطاء خواهد شد.

لطفا نشانه ها خویش را به ایمیل گروه جهادی نادیان ارسال نمایید.

مهلت ارسال آثار:20 آذر92