طراحی آرم دانشگاه فنی و حرفه ای

طراحی آرم دانشگاه فنی و حرفه ای

 

دانشگاه فنی و حرفه ای در عقیده دارد لغایت در آینده از آرم و لوگو متناسب با کارکرد دانشگاه فنی و پیشه ای کاربرد کند لذا از طراحان ارجمند دعوت می شود آرم پیشنهادی خویش را با لحاظ مأموریت فنی و پیشه ای حداکثر لغایت 20 اردیبهشت سنه 93 به آدرس الکترونیکی ما ارسال نمایند .

بدیهی است از طراح آرم منتخب به نحو مقتضی قدردانی بعمل خواهد آمد .