لوگو لیگ فوتسال دانشگاه صنعتی

فراخوان مسابقه طراحی لوگو لیگ فوتسال دانشگاه صنعتی شریف

 

از همگی هنرمندان دعوت به عمل می آید طرح های خود را بیشینه تا روز سه شنبه 7 آبان 1392 به پست الکترونیکی ما ارسال نمایند.

لوگو باید اثر دهنده دانشگاه و دودمان ورزشی باشد.

هر تن میتواند بیشینه با 2 طرح در مسابقه کمپانی نماید.

منبع: سایت معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف