فونت های مورد نیاز طراحان لوگو

فونت های مورد نیاز طراحان لوگو

 

در این نوشتار 30 الی از بهترین فونت‌های لاتین که هر طراح باید آنها را بشناسد معرفی می کنیم.

فونت های سریف

Adobe Caslon .1

محل استفاده: مجله، روزنامه، کتاب، مکاتبات اداری

2. Adobe Garamond

محل استفاده: کتاب‌ها و مجلات

3. Bembo

محل استفاده: پوستر، بسته بندی، کتاب

4. Bodoni

محل استفاده: تیترها، متون، لوگو

5. Clarendon

محل استفاده: فرهنگ لغت و تیترها

6. Courier

محل استفاده: متون در جداول، اسناد فنی و تکنیکی، متون پردازش داده و کد

7. Excelsior

محل استفاده: خبرنامه، گزارشات، پروپوزال‌ها

8. Lucida

محل استفاده: متونی که با پرینتر کهن می‌ خواد چاپ بشه یا اندازه فونت خیلی حقیر هست

9. Minion

محل استفاده: کتاب‌ها، خبرنامه‌ها، بسته بندی

10. Perpetua

محل استفاده: متون با حروف کوچک، متون طولانی و حکاکی

11. Sabon

محل استفاده: کتاب‌ها و مکاتبات شرکتی

12. Stempel Schneidler

محل استفاده: نمایشگرها و انتشاراتی که خوانا بودن از اهمیتی ویژه برخورداره

13. Times New Roman

محل استفاده: خبرنامه، مجله، مکاتبات شرکتی

14. Trajan

محل استفاده: کتاب‌ها، مجلات، پوسترها، بیلیورد، هرچه با مذهب یا تاریخ در رابطه باشه

15. Walbaum

محل استفاده: مجلات، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، مکاتبات شرکت

فونت های سنس سریف

1. Akzidenz Grotesk

محل استفاده: علائم، ویژه پرینت

2. Avenir

محل استفاده: کتاب

3. Bell Centennial

محل استفاده: لیست‌ها و مکان‌هایی که پرینتر خوب موجود نیست

4. Bell Gothic

محل استفاده: متن کمی که اطلاعات زیادی را منتقل می‌ کند

5. DIN

محل استفاده: علائم، نمایشگرها، پوستر

6. Franklin Gothic

محل استفاده: روزنامه‌ها و مکان‌هایی که محیط‌ محدوده

7. Frutiger

محل استفاده: علائم بزرگ، مخصوص پرینت

8. Futura

محل استفاده: نمایشگرهای بزرگ، متن‌های حقیر کتاب

9. Gill Sans

محل استفاده: علائم، ویژه پرینت

10. Helvetica

محل استفاده: متون کبیر و کوچک

11. Meta

محل استفاده: متون، اعداد، مکاتبات اداری

12. Myriad

محل استفاده: نمایشگرهای بزرگ، رسانه‌ها

13. Trade Gothic

محل استفاده: روزنامه‌ها و تبلیغات آن، رسانه‌ها

14. Univers

محل استفاده: بسته بندی، علائم، کتاب‌ها

15. Vag Rounded

محل استفاده: تبلیغات چاپی، دستورالعمل‌ها