قوانین طراحی و مهندسی در طراحی لوگو

کاربرد قوانین مهندسی در طراحی لوگو

 

مطلب پیشنهادی : عملکردهای لوگو

 

تمامی عناوین لوگو، آرم، پرتو تصویری یا نوشتاری در کشور ما به لـوگـو معروف می باشد و طـراحـی لـوگـو همگان را به سمت یک جستار می برد در حالی که لـوگـو و آرم و لـوگـو تـایـپ تعاریف و قوانین طراحی و مجزا از هم را دارا هستند.

یک نشانه کامیاب به سرعت بر بیننده تاثیر می گذارد و ماندگاری در ذهن مهمترین نقطه قوت یک لـوگـو جهت تثبیت موفقیت یک برند تجاری می باشد.

رعایت قوانین طراحی و مهندسی جهت خلق یک لـوگـو مهمترین عامل طراحی و خلق یک لـوگـو ماندگار می باشد.

رعایت اصل ” کمترین بیشترین است ” در زمان طراحی و خلق لـوگـو اصلی بایسته می باشد که باعث می شود یک آرم در عین سادگی دارای خاصیت ها و خصوصیات ماندگاری زیاد بسیار شود که حتی الی مدت موعد طولانی اعتبار خویش را از دست ندهد و به طور ظریف و دقیق همگی مفاهیم و موضوعات مربوط را در قالب یک تصویر در خویش بوجود آورد. به همین دلیل مهمترین و سخت ترین جستار در طـراحی گـرافـیک خلق و طراحی یک لـوگـو می باشد که سرچشمه برپایی یک برند و موفقیت تجاری یک مجموعه می گردد.

یکی از معتبرترین سرمایه های یک شرکت لــوگـوی آن می باشد که با بلوغ کمپانی آن نیز رشد و بالغ شده در صورتیکه کلیت و مفهوم خویش را مقاوم نگه می دارد.

لــوگـو ابزاری با ارزش جهت شناخت سریع تر یک شرکت و سرمایه ای معتبر برای آن کمپانی می باشد که نیاز اولیه و بایسته ساختن و موفقیت یک برند بازرگانی می باشد.