طراحی لوگو - طراحی برند - طراحی آرم - لوگونگار

لوگوهای امضا (مونوگرام) و نمونه های زیبای آن

Facebook
Twitter
LinkedIn

مونوگرام چیست؟

لوگو مونوگرام را به عنوان یک سمبل یا پرتو در عقیده گرفت که با ساحل هم پیمان دادن و ترکیب چند حرف و شی ریشه دار و ویژه خلق می شود. بسیاری از طراحان از حروف اول نام برای طراحی این لوگو کاربرد می کنند.

این لوگوها با به کارگیری امضای حروف نام شرکت طراحی شده اند. هر چند طراحی لوگوی منوگرام اخیرا رایج شده است، اما این گونه لوگو پیشینه تاریخی دارد. این طراحی آغاز بدست یونانیان روی سکه ها انجام شد و سابقه آن به یونان باستان باز می گردد. سپس این گونه طراحی توسط نقاشان (مانند Albrect Dürer) و به طور کلی بدست مجلس ها و اتحادیه ها و همچنین اعضای خاندان سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت.

به این علت که این گونه لوگو همیشه در میان ملت حائز هویت رسمی و تشریفاتی یک شخص و یا گروه بوده است، به طراحی منوگرام ها با رویت متفاوتی نگریسته می شود.

نمونه هایی از این نوع طراحی را در گردآور پایین تماشا می کنید.

طراحی مونوگرام

مونوگرام