نقش نشانه ها چیست؟

نقش نشانه ها چیست ؟

نشانه‌شناسی ومفهوم پرتو در زبان‌شناسی

چکیده: کلمه [سمیوتیک] از ریشه یونانی سهمه یون آمده است که به معنای علامت و نشانه است. این واژه در قدیم به دو چهره «سیما» و «سیمیا» وارد زبان عربی و فارسی شده بود، اما آن واژه‌ها حائز معانی خاص خود هستند. سمیوتیک را می‌توانیم در فارسی علامت‌شناسی، نشانه‌شناسی یا نشان‌شناسی ترجمه کنیم از دهه ۱۹۵۰ به این سو نشانه‌شناسى همچون شیوه پژوهش به‌ویژه در دو قلمرو «شناخت دلالت‌ها» و «ادراک ساز و شغل ارتباط‌ها» به کار رفته است. یونانیان قدیم را می‌توان اولین رهروان نشانه‌شناسى دانست.

فردینان دوسوسور، زبان‌شناس سوئیسى و چارلز ساندرس پیرس، فیلسوف آمریکایى، که تقریباً هم عصر بودند، بنیانگذاران علم نشانه‌شناسى محسوب می‌شوند. هر چند که پس از آنان، مباحث نشانه‌ شناسى دگرگونی ها گسترده‌ای پیدا کرد ولی مبانى فکرى آنان و الگویى که از مفهوم «نشانه» ارائه دیتا بودند، همچنان ارزش و اعتبار خود را حفظ کرد و مبنایى براى دگرگونی ها بعدى قرار گرفت .

از دیدن سوسور نشان از دو قسمت ساختن شده است:

دال / تصویرصوتی

مدلول / مفهومی‌که دال به آن دلالت می‌کند

از دیدگاه پیرس اثر از سه تقدیر تشکیل شده است:

  •  شمایل
  •  نمایه
  •  نماد

نقش لوگو و نقش نماد . نشانه شناسی