نمادشناسی اشکال در طراحی لوگو

نمادشناسی اشکال در طراحی لوگو

 

در طراحی یک لوگو از اشکال هندسی امثال مربع، دایره، سه گوش و … استفاده می شود که هرکدام از این خرده می توانند بیانگر چیزی باشند.

نماد شناسی خرده :

مربع اشاره به مکان دارد اما دایره اشاره به زمان .

علت این است که چهارگوش به دلیل شکل ظاهری اش القا کننده حس ثبات و سکون است و کاملا اشاره به جایی یا مکانی می تواند داشته باشد. همان جمله ای که وقتی می خواهیم به منزل ، اطاق یا جایی سقف دار اشاره کنیم و میگوییم چهار دیواری یا چهار خانه.

اما دایره به علت اینکه هیچ شروع و انتهایی ندارد به موعد تعبیر میگردد . زیرا زمان نیز حائز هیچ ابتدا و انتهایی نمی باشد.

مثلث رو به ذیل مظهر آب و مثلث رو به بالا نماد آتش است و اصولا سه گوش با گونه ها مختلف مفاهیم مختلفی را القا مینمایند.

در جایی از طراحی آرم است که اشکالی نماد چیزی می باشند در قالب حروف طراحی میگردند و اینجا همان جایی است که طراح می خواهد از عناصر نوشتاری در قالب المان های فرم، برای بیان هرچه بیشتر مفهوم خود در انتقال به بیننده استفاده و سهم جوید.