طراحی لوگو

طراحی لوگو , طراحی برند , آرم شرکت – لوگونگار

تمرین برای تقویت دست در طراحی لوگو

Facebook
Twitter
LinkedIn
طراحی برند Hperin

طراحی لوگو برای برند سیستم های الکترونیکی برق خودرو – کشور ایران

تقویت دست در طراحی و طراحی لوگو

 

تمرین 1:
در کاغذ A3 یک کادر به فاصله چند سانتی متر از بعید کاغذ می کشیم. خطوط عمودی، افقی و مایل (صعودی نزولی) را در دو جهت مختلف، از بالا به پائین و بر عکس و از راست به چپ و بر عکس، رسم می کنیم.
خطوط نباید از کادر خارج بزند. برای چیرگی اغلب در کشیدن خط باید سعی شود خطوط با فاصله میلیمتری از هم کشیده شود. در هنگام کشیدن خط، مچ دست و انگشت ها نباید جنبش کند و فقط آرنج و کتف حرکت می کند. مهم ترین مسئله آن است که ذهن به دست اجازه دهد.

تمرین 2:
نقاطی در مکان های مختلف کاغذ رسم می نماییم و نقاط را با خط راست به هم متصل می کنیم. نقطه گذاری ها هیچ ترتیب خاصی نباید داشته باشد. برای کشیدن خط از یک نقطه به نقطه ی سایر چشم باید به نقطه ای که خط می خواهد به آن برسد نگاه کند. قصد از تمرین آن است که خط بدون خطا به نقطه دوم برسد.

تمرین 3:
ابتدا یک خط ستانی کشیده و در میانی آن یک نقطه می گذاریم سپس خطوط واقعیت که کشیم که بدون خطا از نقطه عبور کنند.

تمرین 4:
روی کاغذ سه و چهار نقطه می گذاریم و با خط راست ب هم وصل می کنیم. دست نباید از روی کاغذ برداشته شود. اشکال نباید مشخصاً لچک و مربع شوند.

تمرین 5:
روی کاغذ پنج و شش نقطه گذاشته با خط راست به هم وصل می کنیم. دست را نباید از روی کاغذ بردارید. چند ضلعی ها را یک بار از بعید به درون و بار دیگر برعکس می کشیم.

تمرین 6: (رسم دایره)
ابتدا کشیدن دایره را چند بار بروی کاغذ نشان می دهیم به طوری که صدای سائیده شدن انگشت ها بروی کاغذ شنیده شود سپس دایره را می کشیم. چرخش دست برای رسم دایره می تواند در جهت مد نظر باشد.

تمرین7: (رسم بیضی)
بیضی ها را در جهات عمودی، ستانی و اریب می کشیم. چیرگی در رسم بیضی مسئله حائز اهمیتی است.

تمرین 8:
رسم بیضی های متحدالمرکز را انجام دهید.

تکنیک های طراحی دستی لوگو

طراحی لوگو بصورت دستی

تمرین 9:
یک مکعب ایزومتریک کشیده و در وجوه آن بیضی ها را رسم کنید. برای رسم مکعب نباید خطوط را پیوستگی کشید. همچنین می تاب برای تمرین اولیه بیضی ها را توسط نقاط کمکی رسم کرد. برای این پیشه ابتدا قطرها و خطوط عمودی ستانی را در وجوه مکعب می کشیم، نقاط را مشخص می نماییم وبا کمک آنها بیضی را رسم می کنیم. بیضی ها باید مماس بر خطوط وجوه مکعب باشند. مهارت در این تمرین بسیار مهم است. باید کوشش شود که مکعب رسم شده کاملاً مکب چهارگوش باشد.

تمرین 10: (تمرین نسبت)
یک پاره خط که از دو طرف بسته شده رسم می نماییم سپس دو برابر، سه برابر و… آنرا رسم می کنیم. پاره خط باید در جهات مختلف کشیده شود. برای تمرین اولیه می توانیم نسبت های بزرگ شونده ی پاره خط را در پایین و کناره آن رسم کنیم، ولی در مرحله ی پس باید به طور پراکنده و تاب مرتب رسم شود. به عنوان مثال اگر پاره خط نخست را عمودی و در رأس صفحه زاویه ی راست می کشیم دو مساوی آن را اریب و در پائین گوشه ی چپ می کشیم. همین تمرین را برای نسبت های حقیر شونده اتمام می دهیم.

تمرین 11: (تمرین ترمز دست)
یک مربع را به صورت پیوستگی رسم می کنیم. قصد تمرین آن است که خط را آنجا که می خواهیم نگه داریم.

تمرین 12: (ارزش خطی)
یک خط پررنگ روی کاغذ می کشیم (فشار خودکار روی کاغذ باید به حدی باشد که کاغذ تقریبا به پاره شدن باشد) با مقداری فاصله از خط پررنگ و در پایین آن یک خط با خپگی میانه (به اندازه ی فشاری که اثناء نگارش به اتوماتیک می دهیم( رسم می نماییم و در سرانجام در ذیل خط متوسط با فاصله دست نویس بسیار کم رنگ (نزدیک به محو شدن) می کشیم. در بین این سه خط باید شش خط با ارزش دست نویس متغیر رسم کنیم (از بالا به پائین خطوط ناچیز رنگ تر می شود. باید تنگنا اتوماتیک را به روی کاغذ تنظیم کنیم)

تمرین 13: (قرینه سازی)
یک خط به شکل دلخواه کشیده و یک خط عمودی در کنارش می کشیم و در طرف سایر قرینه ی آنرا می کشیم. خطی که می خواهیم قرینه ی آن را رسم نماییم باید با فکر گزینش کنیم و شکل مشخصی داشته باشد. قرینه را باید نسبت به خط دلخواه سریع تر رسم کنیم. در این تمرین به دو عامل باید دقت شود: دقت و سرعت

تمرین 14:
یک مکعب ایزومتریک رسم می نماییم روی وجه فوقانی آن یک شکل به دلخواه رسم می کنیم. شکل رسم شده را به پائین منتقل میکنیم. برای انتقال دادن نخست نقاط متناظر را مشخص می نماییم سپس آنها را به هم وصل می کنیم. این تمرین را می توانیم با حروف الفبای انگلیسی سپریدن دهیم.
اکسترود را می نا اینگونه تعریف کرد: حرکت یا انتقال یک شکل ثابت در گذرگاه مستقیم. ابتدایی ترین مثال ی اکسترود استوانه است که در آن شکل بیضی در مسیر عمودی انتقال یافته است استوانه را در مسیرش از هرجا برش بزنیم شکل حاصله بیضی است.

نمرین 15:
یک مکعب ایزومتریک که در جهت عمودی کشیده شده باشد (مکعب مستطیل عمودی) رسم می کنیم. در درون آن صفحاتی موازی با سطح بالایی مکعب رسم می کنیم. جنبش روی این صفحات اشکال متفاوتی را رسم می نماییم سپس کناره های شکل ها را به هم وصل می کنیم. برای رسم ریزبین باید هم خطوط عمودی مکعب و هم صفحات کاملاً موازی رسم شوند.
لافت را اینگونه می تاب تعریف کرد: حرکت یا انتقال یک شکل تغییر ناپذیر یا متغیر در گذرگاه غیر سر راست و جنبش یا انتقال یک شکل متغیر در راه مستقیم.

تمرین 16: (فیلت زدن)

یک مکعب ایزومتریک رسم کرده در زاویه های وجوه آن بیضی های مایل را رسم کرده سپس به جای زاویه های تیز مربع خط منحنی بیضی ها را پررنگ می کنیم. برای فیلت زدن گوشه ی روبروی مکعب ایزومتریک، یک مکعب کوچکتر در گوشه ی مکعب ایزومتریک در می آوریم. روی وجوه مکعب فرورفته بیضی ها را رسم کرده سپس از محل بر خورد خطوط درونی بیضی ها، سه خط منحنی موازی با خطوط بیرونی بیضی ها رسم می کنیم.

تمرین17:(رسم کره)
یک مکعب ایزومتریک رسم می نماییم (باید دقت شود مکعب رسم شده کاملاً مکعب مربع باشد الی شکل کره ریزبین باشد) مکعب را توسط صفحه هایی به دو نیمه چپ و راست، دو نیمه بالا و زیر و دو نصف عقب و جلو سرنوشت می کنیم. هر سه این صفحه ها همدیگر را قطع می کنند. سپس روی هر سه صفحه بیضی رسم می کنیم. در پسین نوک هر سه این صفحه ها همدیگر را قطع می کنند. سپس روی هر سه صفحه بیضی رسم می کنیم. در فرجام نوک بیضی ها را با خط منحنی به هم وصل می کنیم.

تمرین های هاشورزدن

دو خط عمودی موازی می کشیم. خط را از بالا به پائین به سه قسمت: 25،10،30 تقسیم می کنیم و سعی می کنیم. به شمار اعداد خط در این قسمت ها جای دهیم (با ارزش خطی یکسان). با تمرین اغلب باید سرعت افزایش یابد و کوشش شود خطوط از دو خط عمودی خارج نزند.

دو خط موازی منحنی می کشیم و در بین آنها خطوط مایل می کشیم.

یک خط منحنی کشیده و خطوط را در جهت منحنی عمود بر مسیر جنبش رسم می کنیم، همین تمرین را با دو خط منحنی موازی سپریدن می دهیم.
نکته:در هاشور زدن احجام باید دقت شود هاشور زدن متناسب با فرم و ساختار حجم مور نظر باشد. در هاشور زدن ارزش دست نویس خطوط هاشور باید یکسان باشد در عوض باید ترکم خطوط هاشور متغیر باشد.همچنین در تمرین های هاشور زدن باید منبع نور را در جهت های مختلف در نظر گرفت. راه جنبش هاشور نیز مهم است.

هاشور زدن استوانه: برای هاشور زدن استوانه خطوط هاشور باید عمودی باشد، هر چه از طرفین استوانه دور می شویم فاصله خطوط بیشاتر می شود.

هاشور زدن کره:کره را از هر زاویه ای که نگاه کنیم دایره است. برآیند اینکه پیش درآمد یک دایره رسم می کنیم. هاشور زدن کره حائز سایه و نیمه سایه است. آغاز گذرگاه جنبش هاشور را مشخص میکنیم وسپس سایه و نصف سایه را در دو جهت گوناگون هاشور می زنیم.

هاشور زدن مخروط
هاشور زدن مخروط دو گذرگاه دارد؛ گرد راه عمودی(شبیه استوانه) دیگری گذرگاه منحنی (شبیه کره). تذکر: برای رسم مخروط ابتدا یک بیضی رسمو یک خط عمود بر مرکز آن رسم می نماییم و از نوک خط عمود دو خط به طرفین بیضی رسم می کنیم.

هاشور زدن گنبد
هاشور زدن گنبد یک راه دارد ولی شکل راه ترکیبی از فرم مخروط و دایره است. خطوط هاشور همچون مخروط از نوک بالا به پائین است (همچون مخروط) اما شکل خطوط منحنی است. به راستی شکل خطوط هاشور گنبد شبیه راه هاشور دایره و مخروط است.

هاشور زدن مکعب
برای هاشور زدن مکعب جهت مایل خطوط هاشور پسندیده است.در واقع باید جهتی را انتخاب نماییم که درازا خطوط هاشور کوتاهی تر باشد. در هاشور زدن مکعب ایزومتریک باید هر سه وجه به شکلی متفاوت هاشور زده شود (جهت هاشور زدن تغییر کند) تا تفاوت وجه ها مشخص شود. کوشش شود در هاشور زدن مکعب تراکم خطوط هاشور تغییر کند.