چرا باید تا حد امکان لوگو را ساده طراحی کرد ؟

چرا باید تا حد امکان لوگو را ساده طراحی کرد ؟

هدف اصلی از طراحی لوگو برقراری بستگی و معرفی نوع فعالیت شرکت ها و موسسه ها می باشد

  • و شما تنها چند ثانیه وقت برای سپریدن این شغل توسط لوگو را دارید.

اگر کوشش کنید در این مدت کم مطالب بیشتری ارائه کنید، ممکن است کاربر پیام اشتباهی از لوگوی ما اخذ کند و یا اصلا هیچ پیامی اخذ نکند. این وقتی رویداد می افد که شما یک لوگوی پیچیده طراحی و ارائه کنید.

فلذا برای اینکه پیام اصلی لوگو بهتر فهم و فهمیده شود باید سعی کنید تعداد اشکال، خطوط و دیگر عناصر لوگو را به حداقل برسانید الی لوگوی شما واضح، شفاف و روشن باشد. از سوی دیگر هر چه لوگو ساده تر طرای شود مقیاس پذیری آن نیز بیشتر می شود. در حالی که اگر در طراحی لوگو جزییات زیادی بکار برید، برخی از عناصر لوگو ناچار به قدری کوچک می شوند که سایر قابل تشخیص نیستند و در اثناء چاپ که باید سایز لوگو را حقیر تر کرد این عناصر اصلا قابل چاپ نیستند. یک لوگوی ساده به جای اینکه مشتری را مبتلا سردرگمی کند و او راسر دوراهی برای فهم مفهوم پیمان دهد با او به نکوداشتن پیوستگی برقرار کرده و مفهوم خویش را میرساند.