چرا لوگو طراحی کنیم؟

چرا لوگو طراحی کنیم؟

 

تاریخچه حضور لوگو یا نشانه در جهان به دوران غارنشینی برمی گردد و از آن زمان ملت جهت آگاهی رسانی از المانها و اشکال جهت اطلاع دهی به دیگران بهره‌گیری می کردند. بنابراین می تاب این نکته را دریافت که حضور یک لوگو ، ارایه کننده مفهومی بصری برای بیننده است و از اهمیت بسیار فوقانی برخوردار است.

طراحی لوگو یک امر زمانبر و بی اندازه حساس است. متخصصان گرافیک باید بتوانند بیچارگی مشتری را آنالیز کرده و اتود های مربوط و باره قبول به کارفرما ارا‌یه نمایند.

در طراحی لوگو از المان شناسی و سمبول(لاتین) شناسی و مفهوم گرایی المانهای مربع و دایره و لچک بهره‌گیری می شود لغایت بتوان مفهوم ذات لوگو و آرم را بصورت گویا تر ارایه کرد و شاخص ترین فرایند موجود در عملکرد یک کار را بصورت بصری نشان و نمایش داد.

لوگو یا نشانه تجاری هویت یک سازمان یا شرکت بوده و به کمک آن هم نام شرکت و هم پهنه فعالیت آن به نمایش گذاشته می شود . طراحی آرم شرکت از اهمیت فوق العاده فوقانی برخوردار است لغایت آنجا که یک لوگو مناسب و مفهومی می تواند در محبوبیت یک برند تاثیر فزونی داشته باشد.