ایجاد تمایز در طراحی لوگو

 ایجاد تمایز و تولید هویت در طراحی لوگو

طراح کره‌ جنوبی با به کارگیری حروف الفباو لوگوی شخصی خویش را در سخیف های مختلف کار کرده و کوشش نموده است با ارائه و نمایش یک لوگوی شخصی در بیان ها و تکنیک‌های مختلف، تاثیر گذاری و تفاوت نمای بصری بوجود آمده را در حالت های گوناگون رسیدگی کند.

همچنین او در این کار، به جای تکیه به سخیف های گذشته، تجربیات جدید خود را برای خلق این یادگارها به پیشه اسیر است و درنهایت سعى کرده لوگوی نهایی را با تکنیک ها و متریال هاى متفاوت، از دوبعدى گرفته الی سه بعدى و حتى موشن گرافیک، تجربه کند.

« هوانگ » معتقد است روشی که او برگزیدن کرده بهترین طریق برای شناسایی لوگوی خویش به عموم ملت است و پذیرفتن می‌کند که در این مسیر علاوه بر تجربه روش‌های جدید برای شناسایی خود، بدنبال تلفیق تنوع و هویت نیز بوده است و از این جهت عنوان پروژه خویش ترکیبی از واژه ها هویت و تنوع می باشد گذاشته است.