کاربردی ترین و شایع ترین نوع آرم ها

انتخاب نوع پسندیده از طراحی آرم نخستین قدم در مسیر مطرح شدن شرکت شما ، اعتبار ، و ماندگاری تان است. آرمهای ترکیبی از “کاربردی ترین و شایع ترین گونه آرم ها” هستند. زیرا که:

این نوع از آرم ها در ذهن بیننده ماندگار تر هستند. مسلماً با طراحی ترکیبی از هر دو گونه لوگو بهترین نتیجه در قالب یک لوگوی تصویری_ نوشتاری به بیننده ارائه خواهد شد.

آرم هایی که شما را شرح می دهند آرم های نوع تصویری هستند.این بخش از آرم ها آنچه شما انجام می دهید و آنچه شما را متفاوت می کند را در خویش دارند . این عوامل کل کمک می کنند لغایت نام بازرگانی شما بسهولت شناخته شود.

آرم ترکیبی انتخابی عالی برای کمپانی های کوچک، میانه و یا شرکتهای بازپسین تاسیس است . در به رسمیت شناختن اسم بازرگانی همگام با ایجاد آن شرکت زیاد کمک کننده است ، چرا که یک لوگو ترکیبی هر دو نیرو بصری و توصیفی را هم موعد در خود دارد. تصویر به پیشه رفته در آرم می تواند برای بیننده خویش معرف خدماتی باشد که آن کمپانی ارائه می دهد ، در حالی که نام کمپانی را اشاعه می دهد، مایه معروفیت آن نیز می شود.

قانون مربوط به کپی رایت در آرمهای ترکیبی خیلی آسان تر از لوگوهای صرفاً تصویری قابل اجراست، چون لوگوی ترکیبی همش با نام بازرگانی کاربرد می شود. این به طور خودکار مایه می شود لوگو منحصر به فرد شود.