مفاهیم و تفاوت لوگو ، آرم، سمبل، نشانه، نماد

مفاهیم و تفاوت لوگو ، آرم، سمبل، نشانه، نماد

 

لوگو ، آرم ، نماد ، نماد ، پرتو ، نشانه نوشته ، مفهوم و هویت و اصالت یک اسم را نشان میدهند در حالیکه ذاتا با یکدیگر از نظر خلاقیت و کاربری متفاوت هستند.

لوگو یا پرتو ، طرحی گرافیکی خلاقانه و منحصر بفرد مفهومی یا بی معنا می باشد.

نشانه تصویری طرحی گرافیکی و بصری ( پیکتوگرام لوگو ) است.

مفهوم اثر نوشته طرحی نوشتاری و بصری ( لوگو تایپ ) را دربرگیرنده میشود.

نشانه آمیزه ای ترکیبی از پیکتوگرام و لوگو تایپ است.

نشانه تک طرحی از حروف نخست اسم تجاری ( مونو گرام ) می باشد.

و لوگو سه بعدی ، گونه ای جدید ازطراحی پرسپکتیو لوگو دیجیتال است.