لوگوی مجتمع تفریحی

آوای خلیج فارس

طراحی لوگو برای مجموعه فرهنگی و تفریحی آوای خلیج فارس