لوگو مجموعه تفریحی آوای خلیج فارس

طراحی لوگو برای مجموعه فرهنگی و تفریحی آوای خلیج فارس