طراحی لوگو شرکت نساجی

آرم شرکت الیاف ترمه

لوگو برای شرکت نساجی الیاف ترمه – کشور ایران