لوگو انتشارات کتاب مهربان

طراحی لوگو برای انتشارات کتاب مهربان – کشور ایران