طراحی لوگو انتشارات کتاب

آرم انتشارات کتاب مهربان

طرح لوگوی موسسه انتشارات کتاب مهربان – کشور ایران