باران اندیشه

طراحی لوگو برای انتشارات باران اندیشه – کشور کانادا