طراحی نماد و نشانه جشنواره

آرم جشنواره تئاتر جوانه

طراحی نماد و نشانه برای جشنواره تئاتر جوانه – کشور ایران