طراحی آرم صنایع نفت و روغن اتومبیل سیوند

طراحی لوگو برای صنایع نفت و روغن اتومبیل سیوند – کشور ایران