طراحی نماد شرکت

طراحی آرم و لوگوی tetatel

طراحی نماد برای شرکت خدمات ارتباطاتی TetaTel – کشور ایران