طراحی لوگو شرکت

آرم و لوگوی tetatel

طراحی لوگو برای شرکت خدمات ارتباطاتی TetaTel