طراحی لوگو شرکت

لوگو شرکت خدمات ارتباطاتی TetaTel

طراحی لوگو برای شرکت خدمات ارتباطاتی TetaTel