پدیده استخر

طراحی لوگو برای شرکت پدیده استخر – کشور ایران