لوگو گروه توسعه اقتصادی آروند

طراحی لوگو برای گروه توسعه اقتصادی آروند – کشور ایران