گروه توسعه اقتصادی

طراحی لوگو برای گروه توسعه اقتصادی آروند – کشور ایران