لوگو ی انجمن

طراحی آرم انجمن شعر و ادبیات – کشور ایتالیا

طراحی لوگو ی انجمن شعر و ادبیات – کشور ایتالیا