آرم هواپیما و لوگو هواپیما

آرم شرکت ALGO

طراحی لوگوی شرکت تولید تجهیزات هواپیمایی – کشور ایران