طراحی لوگو شرکت تولید تجهیزات هواپیمایی

طراحی لوگوی شرکت تولید تجهیزات هواپیمایی – کشور ایران