لوگو گروه غواصی اکتشافی D.D.G آمریکا

طراحی لوگو برای گروه غواصی اکتشافی D.D.G – کشور آمریکا