لوگو تجهیزات پزشکی Healtest – آمریکا

طراحی لوگو ی تجهیزات پزشکی Healtest – کشور آمریکا