طراحی لوگو شرکت بازرگانی

طراحی آرم شرکت بازرگانی – روسیه

طراحی لوگوی شرکت بازرگانی بین المللی – کشور روسیه