طراحی لوگو شرکت معدنی و استخراج معدن

طراحی آرم شرکت معدنی SMA

طراحی لوگو برای شرکت سیمین معدن البرز – کشور ایران