آرم شرکت خوراکی

لوگوی شرکت PTR GROUP

آرم شرکت تولید کننده طعم دهنده های مجاز خوراکی – کشور ایران