لوگو مرکز خدمات تعمیرگاهی اتومبیل – ترکیه

طراحی آرم برای مرکز ارائه دهنده خدمات تعمیرگاهی اتومبیل – کشور ترکیه