طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

تاثیر طراحی مجدد لوگو بر برند

Facebook
Twitter
LinkedIn
اثر و تاثیرات ریدیزاین لوگو

تاثیر طراحی مجدد لوگو بر برند

طراحی مجدد لوگو در پروسه طراحی برند به برند شما کمک می کند یا به آن ضربه میزند ؟

مطلب پیشنهادی :

بازطراحی لوگو – ریدیزاین لوگو – طراحی مجدد لوگو

لوگوها از اجزا مهم زیبا شناسی بصری برند هستند.

شرکت ها مکرراً لوگرهای خویش را مجدد طراحی می کنند و اغلب این مجدد طراحیها به لوگوهای رگرد شده تری منتج می شوند. این چنین دوباره طراحیها چگونه نگرشهای مصرف کنندگان به برند را متاثر می سازند ؟ هدف این نوشتار کشف نقش تعهد به برند در واکنش به طراحی دوباره شکل لوگو است.

اصلیت/ ارزش :

این تحقیق ارتباط بین طراحی دوباره لوگو و نقطه نظر به برند را آزمون می کند. فراخوان هندرسون و سایرین برای امتحان پاسخهای مشتریان برای تغییرات در طراحی تقریباً به پیمان ذیل است، این مطالعه نخستین مطالعه برای نشانه دادن تأثیر متفاوت عناصر بصری برند (مثل لوگو) روی پاسخ مشتریان طبق تعهد به برند است که مشتریان با تعهد نیرومند واکنش منفی تری به طراحی مجدد لوگو دارند تا مشتریان با تعهد ضعیف.

طراحی لوگو / متدولوژی/ رویکرد :

این پژوهش از یک آزمایش گویه یاب با 632 استجابت دهنده کاربرد کرده و دو برند کفش ورزشی یعنی آدیداس را باره امتحان قرار می دهد.
یافته ها – هرچه در[جه رگردی لوگوی پیشین بیشتر باشد، به همان اندازه شایستن اکثریت دارد که مشتریان حائز تعهد اغلب لوگوی دوباره طراحی شده را منفی تر ارزیابی کنند( البته بر طبق نگرش به برند) چنین ارزیابی لوگو به نوبت تأثیر مشترک طراحی دوباره لوگو و تعهد را به نگرش کلی به برند تعدیل کند. در مقابل مشتریان با تعهد کمتر به چنین تغییراتی واکنش مثبت پرتو میدهند. محدودیتهای تحقیق- ادبیات زیبایی شناسی و نقطه نظر به برند با هم ترکیب میشوند تا نشانه داده شود که همه مصرف کنندگان دگرگونی ها در عناصر برند مانند لوگو را به چهره همانند دلخواه پیمان نمی دهند. مشتریان متعهد چنین تغییراتی را به صورت منفی و مشتریان با تعهد کمتر به صورت مثبت فهم می کنند. یک رویکرد پردازش اطلاعات تئوری ذیل را برای این نتایج ارائه می دهد. بنابراین، ارزیابی لوگو به چهره جزئی تغییر در دیدگاه به برند را تعدیل می کند، اما آن به طور کامل تغییر در دیدگاه به برند پس از طراحی مجددا لوگو را توضیح نمی دهد.
دلالت های عملی – برندهای قوی از راه توسعه یک اساس برای مشتریان متعهدتر نیرو به دست می آورند. تلاش برای تغییر عناصر برند همانند طراحی مجدد لوگو می تواند بر حسب اینکه مشتریان به چه چهره پایبند (قوی، متوسط و ضعیف) هستند، آنها را به شکلهای مختلف متأثر سازد. بنابراین شرکت هایی که برای تغییر عناصر برند تلاش می کنند باید تأثیر منفی بالقوه روی مشتریان مهم تر یعنی آنهایی که نیرومند ترین تعهد را دارند مستحضر باشند.